You are here: Hem -  Hollister Online Store Sale bestämdes basisk fibroblasttillväxtfaktor är en angiogen polypeptid

Hollister Online Store Sale bestämdes basisk fibroblasttillväxtfaktor är en angiogen polypeptid

Hollister Online Store Sale

En monoklonal antikroppsteknik för att bestämma ytmorfologin hos den lila membran (PM) har utvecklats. Två typer av antikroppar för att särskilja den extracellulära ytan och den cytoplasmatiska ytan av PM producerades genom immunisering av de motsvarande syntetiska peptider till möss. Den Langmuir-Blodgett (LB) metod användes för att bilda ett enda skikt två-dimensionell matris av PM fragmenten på ett elektronmikroskopgaller. Den LB-film behandlades sedan med de antikroppar som hade märkts med kolloidala guldpartiklar. Elektronmikroskop observationer visualiseras morfologin hos de två ytorna av PM att vara grova och släta områden, respektive; sålunda orienteringen av PM-fragmenten bestämdes. basisk fibroblasttillväxtfaktor är en angiogen polypeptid med potentiell Hollister Malmö Online tillämpning i sårläkning och kirurgi. Dock har dess användning i dessa situationer hämmats av dess instabilitet in vivo. Kontrollerade frisättningssystem har utvecklats för att övervinna detta, men ännu höga utbyten av basisk fibroblasttillväxtfaktor från en permanent matris-typ-enheter har varit gäckande. I föreliggande studie beskriver vi en anordning, baserat på eten-vinylacetat-sampolymer, i stånd att frisätta aktiv basisk fibroblasttillväxtfaktor under minst tre veckor. Utbytet och varaktigheten av frisättning av aktiv tillväxtfaktor från denna enhet är avsevärt högre än vad som Hollister Online Store Sale tidigare rapporterats för anordningar av denna typ. Denna förbättrade utbytet är möjligt genom en variation i framställningsmetoden för matris-anordningar.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker